Nyköpings Golfklubb kallelse höstårsmöte 2022

Kallelse och föredragningslista vid höstmötet för Nyköpings Golfklubb
onsdag 23 november 2022 på Scandic Stora Hotellet, Brunnsgatan 31, Nyköping.

Vi börjar kl. 18.30 med kaffe och smörgås. Årsmötet startar kl. 19.00. 

 

 • 1 Fastställande av röstlängd för mötet

 

 • 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

 • 3 Fastställande av föredragningslista

 

 • 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

 

 • 5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

 

 • 6 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 • 7 Val av
  a) Klubbens ordförande för en tid av ett år
  b) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) Revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta
  d) Tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år. Styrelsen utser ytterligare en ledamot inom sig
  e) Ombud till SöGDF-möte

 

 • 8 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet
 • 9 Övriga frågor

 

 • 10 Mötets avslutandeNyköpings GK – Styrelsen 2022-10-04